Regulamin serwisu MGA esports

I. Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mgaesports.com. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, jak również prawa i obowiązki podmiotu nim zarządzającego.
1. Administratorem Serwisu jest Paradox Stowarzyszenie Twórców Gier z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 2A, KRS: 0000904069, NIP: 4980272487.
2. Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Serwisu: kontakt@mgaesports.com.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu powinna zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

II. Pojęcia:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć następująco:
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu www.mgaesports.com.
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.mgaesports.com zawierająca teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki.
Operator – Paradox Stowarzyszenie Twórców Gier z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 2A, KRS: 0000904069, NIP: 4980272487.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, dostępne w Serwisie.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu:

 1. Użytkownik może korzystać z następujących Usług oferowanych w ramach Serwisu:
  1. zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w Serwisie, w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik będzie się posługiwał do tego celu.
  2. korzystać z wyszukiwarek i innych podobnych narzędzi dostępnych w Serwisie.
  3. korzystać z baz danych udostępnianych przez Operatora.
  4. otrzymywać newsletter od Operatora na podstawie odrębnej zgody wyrażonej w tym zakresie przez Użytkownika.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem niezarejestrowanym dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika niezarejestrowanego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika niezarejestrowanego strony internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu lub z Systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,
 4. Użytkownik jest zobowiązany nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej ani dóbr osób trzecich
 5. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.

IV. Prawa i obowiązki Operatora Serwisu:

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony.
 2. Odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, szczególnie w sytuacjach wymagających prac modernizacyjnych lub naprawczych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi.

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych, Polityka prywatności oraz Polityka cookies:

 1. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Serwis korzysta z plików cookies. Sposób i zasady wykorzystywania plików cookies, w tym ich przechowywanie na urządzeniu Użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu w Serwisie określa Polityka cookies.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Operator może wprowadzić zmiany w całości lub części postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany lub modyfikacje obowiązują z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie www.mgaesports.com.
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Serwisem, będą rozstrzygały sądy powszechne, których właściwość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. Niniejszy Regulamin sporządzono dnia 19.06.2020 r. Aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 04.11.2021 r.